Villkor

Allmänna villkor för användande av Up & reskills tjänst för bokning av utbildningar.

Dessa allmänna villkor (hädanefter benämnda ”Villkoren”) gäller mellan dig som Kund (hädanefter benämnd ”Kunden” och/eller ”Du”) vid bokning av en utbildning och/eller kurs via www.upandreskill.se (”Webbplatsen”) (hädanefter benämnd ”Tjänsten”) som drivs av Up & reskill AB, org. nr 559377-6833, adress Honnörsgatan 26, 170 69 Solna (hädanefter benämnt ”Up & reskill”, ”Vi” och/eller ”Oss”). Kurser och utbildningar som bokas via Oss tillhandahållas av någon av våra samarbetspartners.
Vårt uppdrag är att upprätta kursen tillsammans med utbildningsleverantörer, hitta arbetsgivare som behöver rekrytera de som går utbildningen samt hitta deltagare.

Up & reskill äger Tjänsten och driver densamma med hjälp av utbildningsarrangörer (”Leverantörerna”) som tillhandahåller kurserna och utbildningarna, Tjänsten omfattar enbart en bokningsfunktion. När Du väljer att använda Tjänsten hos Oss så ber vi dig acceptera Villkoren. Villkoren beskriver Tjänsten och vad som gäller för dig som Kund; vilka rättigheter och skyldigheter Du respektive Vi har. Genom att använda Tjänsten, accepterar Du Villkoren. Genom bekräftelse av din bokning och registrering av dina uppgifter, förbinder Du dig till dessa Villkor och bekräftar att Du har läst och godkänner Villkoren.

Observera att Villkoren utgör parternas fullständiga reglering av alla frågor som Villkoren berör.

Har Du frågor om Villkoren är Du välkommen att kontakta vår kundservice via e-post info@upandreskill.se

1.  Allmänt

Tjänsten som Vi erbjuder dig som kund innebär att Du bokar utbildningen via Webbplatsen och betalar per faktura. Innan din bokning går igenom kommer du få en bekräftelse på din bokningsförfrågan. På Webbplatsen listas de utbildningar som Tjänsten kan användas för. Efter att Kunden har genomfört en bokning via Webbplatsen ombesörjer Vi, som en del av Tjänsten, att din bokning skickas till Leverantören. Du betalar för utbildningen efter att du fått besked att du blivit antagen till utbildningen och fått en bokningsbekräftelse. Betalning sker genom att Up & reskill skickar faktura för inbetalning. Du betalar alltså inte till den samarbetspartner som tillhandahåller utbildningen.

1.2. Bokning och bekräftelse

Samtliga bokningar genomförs via Webbplatsen genom att Du väljer en eller flera utbildningar som Du önskar boka.  När du har genomfört en bokning kommer Vi att skicka din bokning vidare till relevant Leverantör och efter att de har bekräftat din bokning kommer du att få ett bekräftelsemail från Oss. Om du inte har erhållit något bekräftelsemail inom 48 timmar efter din bokning bör du kontakta vår kundservice via e-post info@upandreskill.se.

1.3. Innehåll och komponenter i utbildningen

Det är leverantören som ansvarar för leveransen och innehåll i den utbildning Du bokat! Om du har några synpunkter och eventuella klagomål kontakta oss för vi är måna om kvaliteten i utbildningen.
Via Webbplatsen presenterar Vi en så detaljerad beskrivning som möjligt för samtliga utbildningar med syfte att Du som Kund ska få så bra information som möjligt. Vi reserverar oss dock för att det, i vissa fall, kan saknas information eller ha skett förändringar avseende utbildningen. Om Du har frågor kring någon av utbildningarna eller om Du har ytterligare frågor är Du välkommen att kontakta vår kundservice via info@upandreskill.se.

2. Priser

Aktuella priser för utbildningar visas alltid via Webbplatsen. Vi förbehåller oss dock rätten att justera priset som har angivits felaktigt. Denna rätt omfattar även bokningar som har påbörjats men ännu ej bekräftats. I den händelse att priset justeras under pågående bokning äger du rätt att fullfölja bokningen med det justerade priset alternativt avbryta din bokning eller avboka den bokade utbildningen utan att någon avgift utgår. Om inte annat framgår anges alla priser i svenska kronor och exklusive mervärdesskatt.

Priserna kan uppdateras av Oss eller av Leverantören men en bokad och bekräftad bokning påverkas ej av justerade priser. Du betalar således det pris som framgick vid bokningstillfället givet att inte justering av felaktigt pris sker enligt ovan.

Vid väsentliga förändringar beträffande Tjänstens innehåll uppdateras dessa Villkor och en ny version hålls tillgänglig via Webbplatsen. Du ansvarar själv för att tillse att Du tagit del av den senast uppdaterade versionen via Webbplatsen.

2.2.  Betalning / fakturering

Vi fakturerar vid utbildningsstart med betalningstid om 30 dagar netto. Vid sen betalning utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen.

3. Dina åtaganden som Kund hos Up & reskill

Genom att godkänna Villkoren intygar Du att Du är över 18 år och att inga andra hinder föreligger för att Du godkänner dessa Villkor. I den händelse att du godkänner Villkoren i egenskap av representant för en juridisk person bekräftar du även att du har juridisk behörighet att acceptera Villkoren. Ett godkännande innebär att Du accepterar att följa Villkoren vid användning av Tjänsten. När Du har genomfört en bokning via tjänsten skickas ett bekräftelsemejl till den e-postadress Du angivit vid bokningen innehållandes dina kontakt-­ och kunduppgifter tillsammans med eventuell annan information. Du ansvarar själv för att de uppgifterna Du lämnar vid bokningen är korrekta och uppdaterade samt att dina uppgifter hålls uppdaterade vid behov.

Du som Kund har inte rätt att använda Up & reskills varumärke eller firma utöver vad som krävs för användandet av Tjänsten. Du som Kund bekräftar att Kurser och kursmaterial som tillhandahålls via Tjänsten eller Leverantörer är upphovsrättsskyddat och får endast användas för personligt bruk. Du bekräftar således att allt material, data, mjukvara, design, grafiskt material, bilder och annat innehåll som tillhandahålls via Webbplatsen eller Leverantörer är upphovsrättsskyddat och att Du inte har rätt att sprida det.

4. Personuppgiftshantering och dataskydd

Vi behandlar alltid personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning, Personuppgiftslagen (1998:204) (hädanefter benämnd “PUL”). PUL syftar till att skydda enskilda individer mot att deras personliga integritet kränks när personuppgifter behandlas. Lagen gäller för behandling av personuppgifter i hela samhället och för verksamhet som bedrivs såväl av myndigheter, företag och enskilda individer.

Dina personuppgifter är alltid skyddade från tillgång av obehörig. Up & reskill värnar om den personliga integriteten. Vi prioriterar alltid skyddet av all information Du anförtror oss för att skydda din integritet. Endast ett begränsat antal personer med särskild behörighet har tillgång till informationen.

Up & reskill behandlar Kundens personuppgifter med syfte att administrera kundförhållandet, tillhandahålla information om bokningen till relevant Leverantör, fullgöra föreskriven skyldighet att lämna uppgifter till myndigheter samt för att genom marknadsföring lämna information om Up & reskills tjänster. Vi behandlar inhämtade personuppgifter i första hand i syfte att utföra Tjänsten, identifiering, kundanalys, marknadsföring samt affärsutveckling. Om personuppgifter lämnas ut för behandling för Up & reskills räkning görs det enligt särskilt avtal med sekretessåtagande. Genom att godkänna Villkoren accepterar Du att personuppgifter som insamlats av Up & reskills kommer att lämnas ut till relevant Leverantör och kan komma att lämnas ut till en eller flera av Up & reskills samarbetspartners som i sin tur kan komma att tillhandahålla dig med olika typer av erbjudanden som Vi anser kan vara till nytta för dig.

Den information som inhämtas är bland annat namn, personnummer, adress, e-postadress, telefonnummer och information om eventuella allergier. Du kan naturligtvis få information om vilka uppgifter om dig som Up & reskill behandlar och även begära att uppgifter tas bort eller ändras om de skulle visa sig vara felaktiga eller ofullständiga. Du kan även begära att dina uppgifter inte ska behandlas eller användas för information.

En gång per kalenderår har Du rätt att erhålla ett utdrag av den information som finns om Dig. Up & reskill ansvarar inte för konsekvenser vilka kan härledas till inaktuella kunduppgifter såsom exempelvis felaktig leveransadress, telefonnummer eller e-postadress. Har Du frågor om hur, Up & reskill AB, i egenskap av personuppgiftsansvarig behandlar personuppgifter, eller om Du vill erhålla ett utdrag över de uppgifter Vi har om Dig är Du välkommen att kontakta vår kundservice via e-post info@upandreskill.se.

5. Ändringar och avbokningar

Du kan ändra eller avboka din bokning genom att kontakta vår kundservice via e-post info@upandreskill.se

Villkor avseende avbokningar och ändringar gäller följande generella avbokningsvillkor:

Vid av- eller ombokning 4 veckor eller mer utgår ingen utbildningsavgift.

2 – 4 veckor före utbildningsstart- eller terminsstart debiteras 50% av utbildningsavgiften. Vid senare avbokning, 0 – 2 veckor före utbildningsstart debiteras 100% av utbildningsavgiften.

Vid fall där Up & reskill lyckas ersätta en sen avbokad plats med annan/ny deltagare skall dock ingen avgift/debitering ske för den sent avbokade deltagaren. En ny ersättande deltagare ska godkännas av Leverantören innan bokning kan ske.

6. Kundtjänst

Up & reskill tillhandahåller support via vår kundservice via e-post info@upandreskill.se .

7. Up & reskills rätt att avsluta Tjänsten

Up & reskill reserverar sig rätten att avsluta Tjänsten för Kunder som bryter mot dessa Villkor. En sådan uppsägning sker omedelbart och meddelas den aktuella Kunden via e-post.

7.2. Övrigt

Up & reskill friskriver sig härmed, i den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag, från ansvar för direkta och indirekta skador och/eller förluster eller skador som uppstått för Kund eller för någon tredje part i samband med användandet av eller hinder vid användandet av Tjänsten oavsett hur skadan uppstår och oavsett om skadan orsakats genom vårdslöshet, kontraktsbrott eller på annat sätt

Ansvarsbegränsningen i detta avsnitt ändrar eller inskränker inte en Kunds rättigheter som konsument och utesluter eller begränsar inte ansvar i sådan utsträckning som inte är tillåtet enligt tillämplig lag.

De Leverantörer som tillhandahåller Kurser/utbildningar eller andra produkter eller tjänster via Webbplatsen och Tjänsten är oberoende leverantörer och är inte att anse som anställda hos, eller agenter för, Up & reskill, dess partners eller Leverantörer.

Om någon bestämmelse i dessa Villkor bedöms vara olaglig, ogiltig eller inte verkställbar av någon annan anledning så skall sådan bestämmelse anses vara utelämnad och skall inte påverka giltigheten eller verkställigheten av någon av de återstående bestämmelserna i Villkoren.

Up & reskill förbehåller sig rätten att avbryta en bokning av en eller fler utbildningar om Kunden har angivit bristande eller felaktiga uppgifter vid registrering eller vid force majeure­liknande händelser såsom naturkatastrofer, krig, politiska oroligheter, strejk, lockout, blockad eller annat avtalshinder, eldsvåda, olyckshändelse eller annan omständighet utanför rimlig kontroll för Up & reskill, eller annan omständighet som väsentligen försvårar eller försämrar förutsättningarna för att bokningen ska kunna fullgöras. Up & reskill åtar sig att så snart som möjligt meddela Kunden om en bokning kan komma att bli försenad alternativt om bokningen riskerar att avbrytas helt.

Dessa Villkor har upprättats och skall tolkas i enlighet med svensk rätt.

8. Överlåtelse

Up & reskill förbehåller sig rätten att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt Villkoren till tredje part, förutsatt att det övertagande bolaget/personen skäligen kan förväntas fullgöra sina skyldigheter enligt Villkoren på ett för Kunden tillfredsställande sätt.

9. Tvistelösning

Om tvist föreligger mellan Up & reskill AB och Kund med anledning av dessa Villkor eller av annan anledning skall parterna i första hand försöka lösa tvisten genom överenskommelse. Om parterna inte kan enas kan tvisten avgöras av Allmänna Reklamationsnämnden i den mån nämnden är behörig att pröva frågan. I annat fall avgörs tvisten av allmän domstol i Sverige.